Danh thắng động Thanh Long ở Trấn Viễn

Danh thắng động Thanh Long ở Trấn Viễn

Ở tỉnh Quý Châu, dọc con sông Vũ Dương có đến 394 địa điểm du lịch như: thành cổ Trấn Viễn, Suối Thiết, Thượng /Hạ Vũ Dương, núi Vân Đài… Thành cổ Trấn Viễn nằm ở khúc cuối của sông Vũ Dương, đã có 2.000 năm lịch sử, đây là một trong những trấn cổ […]